คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

“ อาจาร่ย์ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม ” ตรวจรายชื่อผู้จบการศึกษาในภาคฤดูร้อน

− Apr 17,2014 −

หากนักศึกษาคนไหนยังไม่มีรายชื่อเป็นผู้จบการศึกษา ต้องรีบติดต่อฝ่ายทะเบียนโดยด่วน มิฉะนั้นจะต้องรับปริญญาในปีการศึกษาหน้า สามารถดูรายชื่อได้  ที่นี่ 

Back
Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: