คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาและความสำคัญ

ปรัชญา

“เสริมสร้างปัญญา พัฒนาคน เปี่ยมล้นคุณธรรม ก้าวนำทางการจัดการการกีฬา”

ความสำคัญ

ผลิตบัณฑิตในสาขาการจัดการการกีฬา ที่มีสมรรถนะ สามารถดำเนินธุรกิจกีฬา จัดกิจกรรมการแข่งขัน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในทางสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่องค์การ สังคม และประเทศชาติ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ดังนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้ในการจัดการการกีฬา

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการจัดการการกีฬา

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการจัดการแข่งขัน สามารถดำเนินธุรกิจกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิเคราะห์และวิจัยตลาดด้านกีฬา

2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายด้านกีฬา

3. เจ้าหน้าที่ด้านการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ

4. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กีฬา ฟิตเนสคลับ

5. เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาต่างๆ

6. ผู้จัดการด้านบริหารงานสโมสรกีฬา

7. เจ้าหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเอกชน

8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมกีฬาประจำจังหวัด อำเภอและตำบล

9. เจ้าของธุรกิจกีฬา

10. นักวิชาการ

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: