ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 4 ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 ให้ดำเนินการยื่นขอกู้ยืม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน

− May 01,2024 −

ประกาศสำนักกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

    นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 4  ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1  ให้ดำเนินการยื่นขอกู้ยืมในแอปพลิเคชัน กยศ.connect และติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน  2567 ได้ 2 ช่องทางดังนี้

1. ติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมได้ที่สำนักกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น 1 ตึกสำนักอธิการบดี                                 

  • เตรียมสำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืมจำนวน 2 แผ่น 
  • กรณีผู้กู้ยืมอายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ต้องพาผู้แทนโดยชอบธรรมที่มีชื่อในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม พร้อมสำเนาบัตร          ประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรมมาด้วยจำนวน 2 แผ่น    

2. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมด้วยตนเองได้ในแอปพลิเคชัน กยศ.connect หรือระบบ DSL

          เอกสารประกอบการส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม มีดังนี้

          1. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม จำนวน  2 แผ่น

          2. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืมจำนวน  2 แผ่น

 - กรณีผู้กู้ยืมอายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามในช่องที่มีชื่อปรากฎและแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรมมาด้วยจำนวน  2 แผ่น  และต้องมีพยานลงนามมา 1 คน 1 ช่อง

* เอกสารสำเนาบัตรประชาชนทุกแผ่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องลงชื่อจากเจ้าของเอกสารด้วยปากกาน้ำเงินเท่านั้น

** ผู้กู้ยืมส่งเอกสารฉบับจริงให้สถานศึกษา 2 ชุด เพื่อนำส่งธนาคาร

3.  นักศึกษาต้องส่งใบแสดงผลการศึกษาปีการศึกษาที่ผ่านมาทั้ง 2 ภาคเรียน และบันทึกการเข้าร่วมโครงการ จิตอาสาหรือกิจกรรมเพื่อสังคม ไม่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมง โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนดให้มีหลักสูตรภาคบังคับในระบบ SET e-Learning ที่ผู้กู้ยืมเงินจะต้องผ่านจำนวน 6 หลักสูตร 6 ชั่วโมง ดังนี้

          3.1  วัย 20+ เริ่มต้นดี... ชีวิตไม่มีติดลบ                       1 ชั่วโมง

          3.2  เริ่มทำงาน ซื้อหรือเช่าบ้าน ดีกว่ากัน                     1 ชั่วโมง

          3.3  ก่อนซื้อรถคู่ใจ คิดแบบไหนใช่เลย                        1 ชั่วโมง

          3.4  วัยรุ่นแบบ "ของมันต้องมี" ไม่สร้างหนี้ แถมสร้างตัว  1 ชั่วโมง

          3.5  รู้ก่อนเป็นหนี้ จะได้ไม่รู้งี้ทีหลัง                             1 ชั่วโมง

          3.6  เป็นหนี้แล้วจัดการยังไง                                      1 ชั่วโมง

เมื่อผ่านหลักสูตรดังกล่าวแล้วนักศึกษาสามารถปริ้นใบวุฒิบัตรในระบบ SET e-Learning มายื่นนับรวมเป็นชั่วโมงจิตอาสา

สำหรับนักศึกษาที่ได้เรียนหลักสูตรภาคบังคับไปแล้วในปีก่อนหน้านี้สามารถนำใบวุฒิบัตรมานับรวมเป็นชั่วโมงจิตอาสาในปีการศึกษา 2567 ได้การจัดส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมที่สำนักกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้  สามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ดังนี้

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ห้องกองทุนกู้ยืม)

16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

 
Back