ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Apr 30,2019 −

ม.กรุงเทพธนบุรีจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7

          ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 เพื่อเผยแพร่  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้  ความเข้าใจ  และเพิ่มทักษะเชิงแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยด้านการพัฒนาสังคมไทยให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ และผู้ที่สนใจ  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล …
− Apr 29,2019 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี
− Apr 28,2019 −

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 35

 พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี และประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”  เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 35  โดยมีเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาพใต้  ครอบครัวอุปถัมภ์  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง            ในการนี้ ดร.กฤษฎาภรณ์  รุจิธำรงกุล  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้แทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการดังกล่าวในฐานะที่มหาวิทยาลัยฯ…
− Apr 24,2019 −

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด Download
− Apr 22,2019 −

ม.กรุงเทพธนบุรี ยินดีต้อนรับนักศึกษาปริญญาตรี-เอก โครงการ “NEW ERA” – “NEW LAWYER”

ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษาปริญญาโท  ปริญญาเอก  โครงการผู้บริหารยุคใหม่ NEW ERA และนักศึกษาปริญญาตรี โครงการผู้บริหารงานนิติยุคใหม่ NEW LAWYER  โดยมีดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารดุษฎีบัณฑิต  ม.กรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562