หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่

 • อาจารย์ศิรชญา การะเวก

  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • อาจารย์สิทธิพร โพธิ์ระหง

  หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • อาจารย์ประจักษ์ มหาสวัสดิ์

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและเครือข่าย

 • อาจารย์วีรศักดิ์ จงเลขา

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ

 • นายรุสมิง สาแล๊ะ

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและเครือข่าย

 • นายพิชิต พุ่มไม้

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและเครือข่าย

 • นายวสันต์ ชิดสนิท

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและเครือข่าย

 • นางสาวนันทวัน สวัสดิ์กว้าน

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ