หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สำนักพัฒนาตำราและสื่อทางวิชาการ

เจ้าหน้าที่

 • ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนันต์ โพธิกุล

  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตำราและสื่อทางวิชาการ

 • อาจารย์พลศิต เสวันนา

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตำราและสื่อทางวิชาการ

 • นางสาวยุเพียร ใคร่นุ่นภา

  เจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาตำราและสื่อทางวิชาการ

 • นางสาวกิตติยาภรณ์ อัฐนาค

  เจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาตำราและสื่อทางวิชาการ

 • นายอาลี เส็มเภอ

  เจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาตำราและสื่อทางวิชาการ

 • นางสาวเทียน นุ่นคำ

  เจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาตำราและสื่อทางวิชาการ

 • นายธนะศักดิ์ อันธุโน

  เจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาตำราและสื่อทางวิชาการ

 • นายเอกพงษ์ ฤทธิ์ศักดิ์

  เจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาตำราและสื่อทางวิชาการ

 • นางสาวจินตหรา บุญเรือง

  เจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาตำราและสื่อทางวิชาการ