คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการ " ปลัดอำเภอ Academy " หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 2566 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2566

− Mar 02,2023 −

โครงการ " ปลัดอำเภอ Academy "
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา การเมืองการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 2566
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันที่ 1 มิถุนายน 2566
(รับจำนวนจำกัด)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.จัดการเรียนที่เข้มข้นเพื่อวางรากฐานทางความรู้ที่จะใช้สอบปลัดอำเภอ (วิชาเฉพาะ) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับคุณวุฒิ (รบ.) รัฐศาสตรบัณฑิต
2.จัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นการสอบภาค ก.  ของ ก.พ. ให้ผ่าน ทุกคน
3.จัดกิจกรรมที่จะเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของปลัดอำเภอยุคใหม่ให้กับนักศึกษาในโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าโครงการ
-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า

สนใจสามารถติดต่อได้ที่คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง อาคารรัฐศาสตร์ ชั้น 2  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หรือติดต่อได้ที่เบอร์

อาจารย์ชูชิต ชายทวีป (โค้ชพี่ชู) 0649241933
ผศ.พงษ์พิพัฒน์ มัลลิกะมาลย์ (โค้ชพี่อั้ม) 081-646-9005
อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ พูลชอบ (โค้ชพี่แบงค์) 098-1826-826
อาจารย์ ธนัชพร หาระบุตร (โค้ชพี่กระติก) 092-393-9236
อาจารย์ณัฐพล พรมวิชา (โค้ชพี่ตั้ม) 097-073-3621

เพิ่มเติม ...

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back