คณะรัฐศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง


ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

             มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการและมีความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ   รวมทั้งมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพมุ่งมั่นในทางสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่องค์กรสังคมและประเทศชาติ

        ความสำคัญ

              จากการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี และการบริหารจัดการในภาครัฐ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ให้ความสำคัญ กับการพัฒนาด้านการเรียนสอนการสอนเชิงบูรณาการ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง เพื่อตอบรับการสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและความทันสมัย

 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้กว้างไกล และลึกซึ้ง ในด้านการเมืองการบริหารจัดการ การ

พัฒนา และสัมพันธภาพระหว่างประเทศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากลเพื่อให้บัณฑิตได้นำความรู้

ความเข้าใจไปประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

1.2.2 เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสังคม การเมือง การบริหารและ

สิ่งแวดล้อม ด้วยสันติวิธีและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองรวมทั้งมีความรู้และศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปทั้งภายในและต่างประเทศ

1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์ความรู้ใน

ระดับรากฐานและสากลตามกรอบของคุณธรรม จริยธรรมและสามารถติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมี ความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ข้าราชการสังกัด ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

2. ทหาร ตำรวจ 

3. นายอำเภอ  ปลัดอำเภอ

4. นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผน

5. นักการทูต