คณะรัฐศาสตร์

ปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

“สร้างนักบริหาร ยึดมั่นจริยธรรม นำการเปลี่ยนแปลง”

1.2 ความสำคัญ

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความสามารถในการบริหาร  เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  และยึดมั่นในจริยธรรมการบริหาร มุ่งมั่นในทางสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่องค์การ สังคม และประเทศชาติ

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.3.1 เพื่อมุ่งสร้างสรรค์และผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ มีความรู้ทางวิชาการและความสามารถในการทำวิจัยขั้นสูง

1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมให้ตอบสนองความต้องการขององค์การทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ

1.3.4 เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถนำองค์ความรู้ทางด้าน   

รัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

1.3.5 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บัณฑิตนำความรู้ไปพัฒนาประเทศชาติให้เกิดประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

1.3.6 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ภายใต้บริบทของสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. อาชีพในภาคเอกชน ได้แก่ นักบริหาร/นักธุรกิจ/วิทยากรฝึกอบรม

2. อาชีพในภาครัฐ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน/ข้าราชการกระทรวงกลาโหม/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

3. อาชีพในด้านการเมือง ได้แก่ นักการเมืองในระดับชาติและระดับท้องถิ่น