ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI NEWS

โครงการ " ปลัดอำเภอ Academy " หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 2566 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2566

− Feb 28,2023 −

โครงการ " ปลัดอำเภอ Academy " หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 2566 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 (รับจำนวนจำกัด)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.จัดการเรียนที่เข้มข้นเพื่อวางรากฐานทางความรู้ที่จะใช้สอบปลัดอำเภอ (วิชาเฉพาะ) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับคุณวุฒิ (รบ.) รัฐศาสตรบัณฑิต

2.จัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นการสอบภาค ก. ของ ก.พ. ให้ผ่าน ทุกคน

3.จัดกิจกรรมที่จะเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของปลัดอำเภอยุคใหม่ให้กับนักศึกษาในโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าโครงการ

-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า

สนใจสามารถติดต่อได้ที่คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง อาคารรัฐศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

หรือติดต่อได้ที่เบอร์

  • อาจารย์ชูชิต ชายทวีป (โค้ชพี่ชู) 0649241933
  • ผศ.พงษ์พิพัฒน์ มัลลิกะมาลย์ (โค้ชพี่อั้ม) 081-646-9005
  • อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ พูลชอบ (โค้ชพี่แบงค์) 098-1826-826
  • อาจารย์ ธนัชพร หาระบุตร (โค้ชพี่กระติก) 092-393-9236
  • อาจารย์ณัฐพล พรมวิชา (โค้ชพี่ตั้ม) 097-073-362

คณะรัฐศาสตร์ 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back