คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

งานสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน 2DPA 16 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

− Apr 01,2023 −

               คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำโดย รศ.ดร.กมลพร กัลยาณมิตร คณบดี พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่น 2DPA 16 จัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “เมืองพัทยา ความท้าทายและนวัตกรรมทางการบริหารสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ”  ซึ่งได้รับทั้งความรู้ และการแลกเปลี่ยนมุมมองทางการบริหารที่น่าสนใจ        

                และหลังจากนั้น  คณะนักศึกษาได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยาพร้อมคณะให้การต้อนรับและเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “เมืองพัทยา เมือง Smart City ”

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back