คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ศึกษาดูงานสถาบันพระปกเกล้า

− Dec 02,2021 −

เป็นกิจกรรมให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ชั้นปี 3-4 ได้สัมผัสรูปแบบการสัมมนาวิชาการ การเลือกตั้งขั้นต้น ทางออกการเลือกตั้งหรือทางตันประชาธิปไตย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back