คณะศิลปศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

โครงสร้างหลักสูตร

 

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Art Program in Hospitality Innovation for Tourism and Hotel

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย             ชื่อเต็ม      ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

  ชื่อย่อ        ศศ.บ. (นวัตกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

ภาษาอังกฤษ         ชื่อเต็ม     Bachelor of Art (Hospitality Innovation for Tourism and Hotel

  ชื่อย่อ        B.A. (Hospitality Innovation for Tourism and Hotel)