คณะศิลปศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม