ศึกษาศาสตร์

News News

News

− Dec 02,2021 −

คณะศึกษาศาสตร์ จัดพิธีมอบเข็มสืบสานวัฒนธรรมความเป็นครู ให้แก่นศ.ระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 และปีที่ 4 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

− Dec 17,2017 −

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Dec 13,2017 −

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

− Mar 04,2017 −

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการอบรมบุคลิกภาพเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ

− Feb 18,2017 −

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ไปทำกิจกรรมเสริมความเป็นครู ที่โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม