คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:              หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ:          Master  of Education  Program in Educational Administration

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)      :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ชื่อย่อ (ไทย)        :  ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)  

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   : Master of Education (Educational Administration)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)    :  M.Ed. (Educational Administration ) 

 


Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะศึกษาศาสตร์ Contact: