คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

โครงสร้างหลักสูตรรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย               หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ภาษาอังกฤษ            Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย             ชื่อเต็ม    ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

                          ชื่อย่อ      ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ภาษาอังกฤษ         ชื่อเต็ม     Bachelor of  Education (Early Childhood Education)                                                                               

                          ชื่อย่อ      B.Ed. (Early Childhood Education)

 


Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะศึกษาศาสตร์ Contact: