คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                             หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา        

ภาษาอังกฤษ                         Bachelor of Education Program in Physical Education

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย              ชื่อเต็ม   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)

                           ชื่อย่อ     ศษ.บ. (พลศึกษา)

ภาษาอังกฤษ          ชื่อเต็ม   Bachelor of Education (Physical Education)                            

               ชื่อย่อ     B.Ed. (Physical Education)