คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา