คณะบัญชี

ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jul 16,2014 −

โครงการเด็กดีมีเงินออม

      ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ดำเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งภายในสภาวการณ์ปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่เห็นคุณค่า ไม่มีเหตุผล ฟุ่มเฟือย ลุ่มหลงในค่านิยมทางวัตถุ และเทคโนโลยีทั้งที่ยังไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนขาดการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในอนาคต…
− Jul 16,2014 −

โครงการแนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตเพื่ออยู่อย่างพอเพียง

     การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจาก การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องก็จะทราบราคาทุนของผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง ทำให้การกำหนดราคาได้อย่างถูกต้องและยังส่งผลให้ได้กำไรที่ถูกต้องเช่นเดียวกัน      มูลค่าของต้นทุนของสินค้าที่ถูกต้องมีความสำคัญต่อการกำหนดราคาขายและการเพิ่มกำไรให้แก่ผู้ผลิต กล่าวคือ ราคาขายคำนวณจากต้นทุนสินค้าบวกต้นทุนการดำเนินงานบวกกำไรที่ต้องการ ถ้ามูลค่าต้นทุนของสินค้าไม่ถูกต้องอาจทำให้ผู้ประกอบการขาดทุนและต้องเลิกกิจการไปในที่สุด ส่วนการเพิ่มกำไรวิธีง่ายที่สุด…
− Jul 16,2014 −

โครงการบัญชีครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 จากสภาวะสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยม และความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ จนทำให้คนไทยหลงเดินทางผิดไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้น อย่างไรก็ตามคนไทยยังมีทางออก ซึ่งการจะดำรงชีวิตให้อยู่รอดภายใต้สังคมในปัจจุบันแนวทางหนึ่งที่ประชาชนไทยควรยึดถือคือการพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมองเห็นถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง รู้จักความพอมีพอกิน พอมีพอใช้…
− Jul 16,2014 −

โครงการส่งเสริมการออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อการดำเนินชีวิต

 เงินออมซึ่งเป็นส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด หมายความว่า โดยทั่วไป การออมจะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลนั้นมีรายรับมากกว่ารายจ่าย ซึ่งจำนวนเงินออม และระยะเวลาในการออม จะถูกกำหนดโดยเป้าหมายของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น บางคนมีความต้องการการศึกษาที่สูงขึ้น มีบ้านและรถเป็นของตนเอง มีชีวิตที่สุขสบายหลังเกษียณอายุ หรือมีความคาดหวังในการสร้างฐานะครอบครัวให้มั่นคงต่อไป ฯลฯ              อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันที่กำลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย…