คณะบัญชี

ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

ดาวน์โหลด / ลิงก์ / อื่นๆ

  • แหล่งข้อมูลงานวิจัย

แหล่งข้อมูล

รายละเอียด

  คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ มฟล.

คู่มือสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำวิทยานิพนธ์ การจัดรูปเล่ม โดยรวม รูปแบบการนำเสนอ สาระ ตลอดจนการเขียนอ้างอิงแหล่งข้อมูล ตามรูปแบบ APA Style

  Template Thesis/IS

Template รูปแบบการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และสารนิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  วิทยานิพนธ์ไทย (TDC E-Thesis)

TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มี เป้าหมาย เพื่อให้บริการ สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสาร ฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย ของอาจารย์ รวบรวมจาก มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ใน การเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียด ห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

รวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2539- ปัจจุบัน บางชื่อเรื่องให้้ข้อมูล ฉบับเต็ม (Full Text)

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ฐานข้อมูลงานวิจัย และ้ข้อมูลสมุนไพร ของ จัดทำโดย ศูนย์ความรู้ (Knowledge Centre) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี แห่งประเทศไทย (วว.)

  ประเทศไทย (วว.)

  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สคศ.)

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมผลงานวิจัย บทความวิจัย ทางด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

ฐานข้อมูลงานวิจัย ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลงานวิจัยของศูนย์คุณธรรม ตั้งแต่ปีงบ ประมาณ 2547 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 500 เรื่อง

 (องค์การมหาชน)

  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน

ระบบที่กระทรวงแรงงานพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย ของหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงแรงงาน รวมถึงผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของหน่วยงาน ภายนอก อาทิ สถาบันการศึกษาต่างๆ องค์กรเอกชน ให้ข้อมูลทั้งบทคัดย่อ (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ทางด้านพระพุทธศาสนา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ให้ข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)

  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (สวทช.)

แหล่งข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยของประเทศ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน รวมทั้งให้บริการสืบค้น ทางอินเทอร์เน็ต จัดทำโดย สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

จัดทำขึ้นโดยศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ โดยได้รวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์พร้อมบทคัดย่อจาก สถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้บริการ และเผยแพร่ ในการนำไปใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

  (TKC e-Thesis)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รวมบทคัดย่อ คณะสังคมและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2542 -  ปัจจุบัน

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รวมบทคัดย่อ วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (Thesis Online) ของสำนักหอสมุดกลาง หอสมุดสาขา วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บทคัดย่องานวิจัยด้าน logistic & supply chian ตั้งแต่ปี 2005 - 2007

  (ด้าน Logistics)

  วุฒิสภา

รายงานผลการวิจัยของวุฒิสภา สืบค้นข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2546 - 2550

  กรมอนามัย

รวมโครงการวิจัย กรมอนามัย ตั้งแต่ปี 2547 - 2551

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วิจัย)

ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วิทยานิพนธ์)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) สืบค้นเอกสา รฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษา ค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2519 - 2552

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รวมรายชื่อวิทยานิพนธ์ทางด้านกฎหมาย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)

รวมผลงานวิจัยของนักวิจัย ทุน สกว.

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

จัดทำโดย ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นศูนย์กลาง รวบรวมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของประเทศ จาก หน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ปัจจุบันมีจำนวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ทั้งสิ้น ประมาณ 119,709 เรื่อง

  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รวมบทคัดย่อผลงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ปี 2545 -

  สิทธิบัตรนานาชาติ

รวมการสืบค้นข้อมูล การขอ สิทธิบัตรนานาชาติ

  วิทยานิพนธ์ต่างประเทศ (IR-Web)

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Full Text) ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ของ มหาวิทยาลัย ต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในยุโรป และที่อื่นๆ ประมาณ 600 สถาบัน จำนวน 3,850 ชื่อเรื่อง ในทุกสาขา วิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย

  งานวิจัยต่างประเทศ (ERIC)

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่มีมากกว่า 1.2 ล้านรายการจากบทความวารสารและสารสนเทศอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา บางบทความมีลิงค์ของ Full Text ให้ด้วย ในฐานข้อมูล ERIC มี สารสนเทศได้แก่ บทความวารสาร หนังสือ รายงานวิจัย รายงานประชุม รายงานเชิงปฏิบัติการ และรายงานความร่วมมือ/นโยบาย

  ABI/Inform

ฐานข้อมูลบทความวารสารฉบับเต็ม ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงินธนาคาร

การตลาด การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อม โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 3,500

ชื่อเรื่อง  มีผลงาน วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม มากกว่า 20,000 ชื่อเรื่อง

  ADT

สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลวิทยานิพนธ์ของ ADT (Australasian Digital Theses Program) University Thesis and Dissertation ของประเทศ ออสเตรเลีย  ให้ Download Full Text ทั้งเล่ม

  NDLTD

The Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) is an international organization dedicated to promoting the adoption, creation, use, dissemination and preservation of electronic analogues to the traditional paper-based theses and dissertations.

  ProQuest Digital Dissertation & Thesis (Preview 24 pages)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในยุโรป และที่อื่นๆ ประมาณ 600 สถาบัน ให้ข้อมูล บรรณานุกรมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1861ข้อมูล  บรรณานุกรมและสาระสังเขปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 และให้ข้อมูล 24 หน้าแรก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน        

 

  • แหล่งสารสนเทศด้าน บริหารธุรกิจ

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  Marketeer

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  Marketing GURU Association

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  Siamhr Outsourcing Service

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  Thailand Board of Investment (BOI)

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  กรมศุลกากร

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  กรมสรรพากร

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  กระทรวงการคลัง

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  กระทรวงพาณิชย์

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  กระทรวงแรงงาน

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  ธนาคารแห่งประเทศไทย

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  บทเรียนการบริหารงานบุคคล

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  บทเรียนวิชาการตลาด

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  สมาคมขายตรงไทย

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  สำนักงานประกันสังคม

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  สำนักงานสถิติแห่งชาติ

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติยูนิโด (The United Nations Industrial Developments Organization - UNIDO)

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  World Bank e-Library

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  World Development Report Online

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  Policy Research Working Papers (PRWP)

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  World Development Indicators (WDI)

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  Africa Development Indicators (ADI)

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  Global Economic Monitor (GEM)

คำอธิบาย: http://library.mfu.ac.th/images/bullet_black.png  World Bank Data

 

มหาวิทยาลัยรัฐ

ชื่อมหาวิทยาลัย

ชื่อห้องสมุด

1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์วิทยทรัพยากร

2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด

3

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้

4

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักหอสมุด

5

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักหอสมุด

6

มหาวิทยาลัยทักษิณ

สำนักหอสมุด

7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ธนบุรี

สำนักหอสมุด

8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สำนักหอสมุดกลาง

9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

10

มหาวิทยาลัยนครพนม

สำนักวิทยบริการ

11

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักหอสมุด

12

มหาวิทยาลัยบูรพา

สำนักหอสมุด

13

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ

14

มหาวิทยาลัยมหิดล

หอสมุดและคลังความรู้

15

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักหอสมุด

16

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

17

มหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

18

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำนักหอสมุดกลาง

19

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

20

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักหอสมุด

21

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักหอสมุดกลาง

22

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

23

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักบรรณสารสนเทศ

24

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักวิทยบริการ

25

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

สำนักหอสมุดกลาง

26

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

สำนักบรรณสารการพัฒนา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ชื่อมหาวิทยาลัย

ชื่อห้องสมุด

1

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สำนักวิทยบริการ

2

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์

กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ศูนย์วิทยบริการ

6

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักหอสมุด

8

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

9

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

12

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

13

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุีรีรัมย์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

16

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

17

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

18

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

19

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

20

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

21

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

22

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

23

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

24

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

ศูนย์วิทยบริการ

25

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

26

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

27

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

28

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ศูนย์วิทยบริการ

29

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

30

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

ฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ

31

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

32

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

33

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

34

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์วิทยบริการ

35

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

36

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

37

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

38

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ศูนย์วิทยบริการ

39

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

40

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

มหาวิทยาลัยเอกชน

ชื่อมหาวิทยาลัย

ชื่อห้องสมุด

1

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์

2

มหาวิทยาลัยเกริก

สำนักหอสมุด

3

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สำนักบรรณสาร

4

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด

5

มหาวิทยาลัยชินวัตร

สำนักหอสมุด

6

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

หอสมุด

7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สำนักหอสมุด

8

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ศูนย์สนเทศและหอสมุด

9

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

สำนักหอสมุด

10

มหาวิทยาลัยพายัพ

สำนักหอสมุด

11

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักวิทยบริการ

12

มหาวิทยาลัยรังสิต

สำนักหอสมุด

13

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

สำนักบรรณสารและสารสนเทศ

14

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย

สำนักหอสมุด

15

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สำนักหอสมุด

16

มหาวิทยาลัยสยาม

สำนักหอสมุด

17

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สำนักหอสมุดกลาง

18

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ

19

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

สำนักหอสมุด

20

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

สำนักหอสมุดกลาง

 

ห้องสมุดเฉพาะ

ขื่อห้องสมุด/หน่วยงาน

 

1

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

 

2

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และทคโนโลยีแห่งชาติ (TIAC)

 

3

หอสมุดแห่งชาติ

 

4

ห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

5

ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

6

ห้องสมุดมารวย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

 

7

ห้องสมุดรัฐสภา

 

8

ห้องสมุด สสวท.

 

9

ห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 

10

TK Park อุทยานการเรียนรู้

 

11

TCDC Resource Center

 

 

ห้องสมุดต่างประเทศ

Library

 

1

United States

 

 

American Library Association (ALA)

 

 

Bodleian Library

 

 

British Library

 

 

Catherwood Library

 

 

Directory of USA Academic Libraries

 

 

Duke University Libraries

 

 

Library of Congress

 

 

Libraries on the Web USA Special

 

 

OhioLINK Central Catalog menu

 

 

Public Libraries

 

 

Regional Consortia

 

 

State Libraries

 

 

The Library of America

 

 

UT Library Online

 

2

Africa and the Middle East

 

3

Australia and New Zealand

 

4

Canada

 

5

East Asia

 

6

Europe

 

7

Mexico ,The Caribbean, Central America and South America

 

8

South Asia, South East Asia