คณะบัญชี

ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

โครงสร้างหลักสูตรรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี


1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี)

ภาษาอังกฤษ                Bachelor of Accountancy Program in Accounting

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย                     ชื่อเต็ม    บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)

                                   ชื่อย่อ      บช.บ. (การบัญชี)

ภาษาอังกฤษ                  ชื่อเต็ม    Bachelor of Accountancy (Accounting)

                                   ชื่อย่อ      B.Acc. (Accounting)