คณะบัญชี

ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

 

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มีปรัชญาของหลักสูตรดังนี้

“เสริมสร้างปัญญา พัฒนาความรู้  คู่จรรยาบรรณ  เชี่ยวชาญวิชาชีพ”

ความสำคัญ

มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพด้านการบัญชี มีสมรรถนะในระดับประเทศ สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้านการบัญชี มุ่งมั่นในทางสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่องค์การ สังคม และประเทศชาติ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการบัญชีให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในวิชาชีพการบัญชี

2. เพื่อให้บัณฑิตนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับ ประเทศและระดับสากล

3.เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาข่ายงานวิชาชีพบัญชี ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ

4. เพื่อให้มีวิสัยทัศน์และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.  ผู้ทำบัญชี

2.  ผู้สอบบัญชี

3.  นักบัญชีบริหาร

4.  ผู้ตรวจสอบภาษีอากร

5.  ผู้วางระบบบัญชี

6.  นักการสารสนเทศทางการบัญชี

7.  ผู้ตรวจสอบภายใน

8.  ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและบัญชี