คณะบัญชี

ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

โครงการแนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตเพื่ออยู่อย่างพอเพียง

− Jul 16,2014 −

     การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจาก การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องก็จะทราบราคาทุนของผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง ทำให้การกำหนดราคาได้อย่างถูกต้องและยังส่งผลให้ได้กำไรที่ถูกต้องเช่นเดียวกัน

     มูลค่าของต้นทุนของสินค้าที่ถูกต้องมีความสำคัญต่อการกำหนดราคาขายและการเพิ่มกำไรให้แก่ผู้ผลิต กล่าวคือ ราคาขายคำนวณจากต้นทุนสินค้าบวกต้นทุนการดำเนินงานบวกกำไรที่ต้องการ ถ้ามูลค่าต้นทุนของสินค้าไม่ถูกต้องอาจทำให้ผู้ประกอบการขาดทุนและต้องเลิกกิจการไปในที่สุด ส่วนการเพิ่มกำไรวิธีง่ายที่สุด คือ การลดต้นทุนการผลิตสินค้าโดยที่สินค้ามีคุณภาพคงเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิม การจะลดต้นทุนของสินค้า ผู้ผลิตต้องทราบว่า อะไรคือองค์ประกอบของต้นทุนและทราบว่าองค์ประกอบใดเป็นต้นทุนผันแปร (Variable Cost) หรือ ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่มีจำนวนรวมเปลี่ยนแปลงขึ้นลงเป็นอัตราส่วนโดยตรงกับปริมาณกิจกรรม เช่น การผลิตพรมเช็ดเท้า ค่าเศษผ้า ค่าแรงงานทางตรงเป็นต้นทุนผันแปร โดยค่าเศษผ้า และค่าแรงงานทางตรงจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตพรมที่เพิ่มขึ้น ส่วนต้นทุนคงที่ คือ ต้นทุนที่มีจำนวนรวมคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตภายในช่วงที่พิจารณา เช่น ค่าเช่าพื้นที่จะคงที่ ไม่ว่าการผลิตพรมเพิ่มขึ้นหรือลดลง (ดวงมณี โกมารทัต,2549) การลดต้นทุนมักจะทำกับต้นทุนผันแปรมากกว่าต้นทุนคงที่ การลดต้นทุนผันแปรทำได้โดยหาแหล่งเศษผ้าที่มีราคาถูกหรือซื้อในปริมาณที่มากขึ้นจึงต่อรองลดราคา และประหยัดค่าขนส่ง เป็นต้น การลดต้นทุนคงที่ทำได้โดยเพิ่มช่วงเวลาการผลิตในแต่ละวันให้ยาวขึ้น และการกำหนดราคาขายของสินค้าโดยส่วนใหญ่จะกำหนดจากราคาทุนทั้งหมดของสินค้าที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้สินค้ามาอยู่ในสภาพพร้อมพร้อมขาย ได้แก่ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าขนส่ง ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า ต้นทุนการกระจายสินค้าและต้นทุนทางการตลาด บวกด้วยระดับของส่วนเกินที่ผู้ประกอบการต้องการ (Holland, 1998) ดังนั้น ถ้ากลุ่มอาชีพมีความรู้สามารถคำนวณต้นทุนสินค้าที่กลุ่มผลิตขึ้นได้อย่างถูกต้องจะเพิ่มโอกาสให้กลุ่มอาชีพนั้นมีกำไรเพิ่มขึ้นและเติบโตได้อย่างยั่งยืนได้ (ปิยาภรณ์ อาสาทรงธรรม)

     โครงการนี้เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปี 2555 ซึ่งทางคณะบัญชีเห็นว่าควรเข้าไปให้ความรู้กับประชาชนอยู่เป็นประจำ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนให้มีความเข้มแข็งต่อไป

      ดังนั้นในการอบรมความรู้เกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนการผลิตในครั้งนี้จะเป็นการอบรมเรื่อง แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตเพื่ออยู่อย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาความรู้ของชาวบ้านในชุมชนวัดปุรณาวาสให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น โดยผู้ที่ได้รับการอบรมจะเรียนรู้ถึงวิธีการกำหนดราคาขายของสินค้าได้อย่างถูกต้อง

      การจัดโครงการในครั้งนี้จะนำปัญหาและอุปสรรครวมทั้งประโยชน์ที่ได้จากการจัดโครงการมาทำงานวิจัยเพื่อส่งเสริมคนในชุมชมและให้ชุมชนพัฒนามากยิ่งขึ้น


Back