คณะบัญชี

ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

โครงการบัญชีครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

− Jul 16,2014 −

 จากสภาวะสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยม และความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ จนทำให้คนไทยหลงเดินทางผิดไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้น อย่างไรก็ตามคนไทยยังมีทางออก ซึ่งการจะดำรงชีวิตให้อยู่รอดภายใต้สังคมในปัจจุบันแนวทางหนึ่งที่ประชาชนไทยควรยึดถือคือการพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมองเห็นถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง รู้จักความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ คำนึงถึงหลักเหตุผลและการประมาณตนเอง พร้อมกับทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต ซึ่งการใช้จ่ายของประชาชนนี้หากมีการวางแผน ควบคุม และมีการจดบันทึกรายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำในสมุดบัญชี ก็จะเป็นประโยชน์ที่ดีอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนได้รู้ถึงรายได้และค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนของตนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 1 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อที่จะได้วางแผนการใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องทำให้มีเงินออมเกิดขึ้นได้

                การจัดทำบัญชีครัวเรือน หรือ บัญชีรายรับรายจ่ายนี้ ไม่ใช่แต่เพียงการจดบันทึกรายการต่าง ๆ ที่เป็นเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความสามัคคีภายในครอบครัว รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันกันในสังคม มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการจดบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทำให้ประชาชนทุกคนรู้จักการบริหารจัดการด้านการเงินและการวางแผนการทำงานทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ การทำบัญชีครัวเรือนทำให้ครอบครัวมีความสุขใช้ชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง มีเหตุมีผล รู้จักพึ่งพาตนเอง มีความพอประมาณ การเงินมีสภาพคล่อง รู้จักการเก็บออม ทุกคนรู้ถึงแหล่งที่มาของรายรับและการใช้ไปของค่าใช้จ่ายในแต่ละวันสามารถนำข้อมูลการใช้จ่ายมาวางแผนบริหารการเงินในอนาคตได้

                คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงมองเห็นความจำเป็นในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้กับชาวบ้านชุมชมวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อที่ชาวบ้านจะได้นำไปปฏิบัติจริง และก่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นและหลังจากจัดโครงการคณะบัญชีก็จะทำงานวิจัยว่าหลังจากที่ชาวบ้านได้อบรมเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนไปแล้วได้นำไปปฏิบัติ เกิดประโยชน์ หรือปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเพื่อจักได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป

                โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2555 คณะบัญชี มองเห็นว่าการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนอยู่เป็นประจำก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของตนเองดีขึ้น


 

Back