ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Nov 29,2018 −

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมการเสวนา “ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน”

ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน”  ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย  ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  กล่าวรายงานถึงความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าว  พร้อมกล่าวเปิดการเสวนา …
− Nov 27,2018 −

ม.กรุงเทพธนบุรี ต้อนรับเยาวชน “โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

 ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วย คุณจิรวรรณ  ชัยรุ่งเรือง (ครูเอิร์น)  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และคณาจารย์  นักศึกษาร่วมให้การต้อนรับหัวหน้าคณะและคณะเยาวชนจากโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561  ในโอกาสมาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยกับคณะผู้บริหาร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  โดยคณะเยาวชนจากโครงการดังกล่าวได้เรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทย …
− Nov 27,2018 −

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งกลอนในหัวข้อ “ไม่ให้ ไม่รับ ไม่ทนต่อการทุจริต”

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) จัดการประกวด ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “ไม่ให้ ไม่รับ ไม่ทนต่อการทุจริต” เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา 11 ปี ป.ป.ท. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้แสดงทักษะในการประพันธ์กลอนสุภาพ (กลอนแปด) จำนวน  2 บท เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ผ็ชนะการประกวดแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2561…
− Nov 25,2018 −

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร การประกวดออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2561 และพระราชทานเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดประเภทต่าง ๆ โดยมี ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากการประกวดร้านกาชาด ณ พลับพลาพิธี หน้าหอสมุดประชาชน สวนลุมพินี เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายผลไม้ “เมล่อน” ผลผลิตจากโครงการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดยนายกีรติ ลิ่มสืบเชื้อ…
− Nov 21,2018 −

ม.กรุงเทพธนบุรี ลงนาม MOU ด้านวิชาการกับ Gongqing College of Nanchang University

ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้ให้การต้อนรับ Mr.Yang Xiang jie อธิการบดี Gongqing College of Nanchang University  พร้อมคณะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  พร้อมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับ Gongqing College of Nanchang University              ในการนี้ ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี …