ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Sep 23,2022 −

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดบรรยายพิเศษ "ทฤษฎีไม้เสียบลูกชิ้น" โดย ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จัดบรรยายพิเศษ "ทฤษฎีไม้เสียบลูกชิ้น" โดย ดร.อรรถวิชช์  สุวรรณภักดี  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565  ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
− Sep 22,2022 −

อว.เยี่ยมชมการบริหารจัดการและส่งเสริมกิจการนักศึกษาต่างชาติของมกธ. พร้อมยืนยันดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี

อว.เยี่ยมชมการบริหารจัดการและส่งเสริมกิจการนักศึกษาต่างชาติของมกธ. พร้อมยืนยันดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี         รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับคณะทำงานส่งเสริมกิจการนักศึกษาต่างชาติ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดยมี ดร.พัชรินรุจา  จันทโรนานนท์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. และคณะ  ในโอกาสที่คณะทำงานดังกล่าวเข้าพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี …
− Sep 20,2022 −

วพท. สถาบันในเครือกรุงเทพธนบุรี ปูพรมจัดหน่วยบริการสังคม “Poly CSR จิตอาสาพัฒนาคุณธรรม”

วพท. สถาบันในเครือกรุงเทพธนบุรี ปูพรมจัดหน่วยบริการสังคม “Poly CSR จิตอาสาพัฒนาคุณธรรม”   วพท.มุ่งเสริมความเข้มแข็งการพัฒนาการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. เปิดโครงการ “Poly CSR จิตอาสาพัฒนาคุณธรรม” นำนักศึกษาออกหน่วยบริการประชาชน  ปลุกจิตสำนึกอาสาบริการสังคม  เพิ่มทักษะวิชาชีพให้เชี่ยวชาญสู่มืออาชีพ                    ดร.วิทูรย์  อริยะพงษ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ (วพท.)  เปิดเผยถึงการพัฒนาเพื่อยกระดับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ…
− Sep 19,2022 −

มกธ.ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้าน “ภาวะผู้นำรุ่นใหม่และการทำงานเป็นทีม”

มกธ.ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้าน “ภาวะผู้นำรุ่นใหม่และการทำงานเป็นทีม”           รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ในด้านการสร้างเสริมบุคลิกภาพและภาวะผู้นำควบคู่กับการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ  ทักษะเชิงวิชาชีพ  คุณธรรมจริยธรรม  และจิตอาสานั้น  สำนักกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จึงได้จัดโครงการ “อบรมสร้างภาวะผู้นำรุ่นใหม่ …
− Sep 18,2022 −

มกธ. จัดพิธีมอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาแก่นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

มกธ. จัดพิธีมอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาแก่นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2565           รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบเข็มวิทยฐานะแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และเสื้อประจำสาขาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ประจำปีการศึกษา  2565  พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้ารับเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาดังกล่าว …