หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สำนักแผนและประกันคุณภาพ

เจ้าหน้าที่

 • ผศ.เสงี่ยม บุษบาบาน

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

 • ดร.ญาติมา นุชแดง

  ผู้อำนวยการสำนักแผนและประกันคุณภาพ

 • อาจารย์อิริยา ผ่องพิทยา

  รองผู้อำนวยการสำนักแผนและประกันคุณภาพ/

  อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • อาจารย์ลัดดาวัลย์ กมลสินธิ์

  อาจารย์ประจำสำนักแผนและประกันคุณภาพ/

  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

 • นางสาวจิราพร คำใหญ่

  เจ้าหน้าที่สำนักแผนและประกันคุณภาพ

 • นางสาววิชาดา เอ๋กระโทก

  เจ้าหน้าที่สำนักแผนและประกันคุณภาพ