หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สำนักวิจัย

ดาวน์โหลด / ลิงก์ / อื่นๆ


                 - หน้าปก
                 - บทคัดย่อ
                 - สารบัญ
                 - ตัวอย่างบทที่ 1-5การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมที่ยั่งยืน” (รวมเล่ม)


การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 "การวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลง"

  • กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกายภาพ  (เล่มที่ 1)
  • กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เล่มที่ 2)

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี “งานวิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรม สังคม และสุขภาวะในยุคโควิด-19”


การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที 9  “การสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่”


การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี “งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน”


การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที 7  “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่ 21”