หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สำนักวิทยบริการ

ประวัติสำนักวิทยบริการ

               

สำนักวิทยบริการ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2545 พร้อมกับที่วิทยาลัยเริ่มเปิดทำการดำเนินการสอน โดยสังกัดอยู่ในสำนักอธิการบดี และสถานที่ตั้งสำนักวิทยบริการในระยะแรกตั้งอยู่ที่  อาคารสำนักอธิการบดีชั้น 2 มีเนื้อที่ 200 ตารางเมตร มีจำนวนนั่งอ่านทั้งหมด 50 ที่นั่ง ต่อมาในปีการศึกษา 2548  สำนักวิทยบริการได้ย้ายที่ทำการจากอาคารสำนักอธิการบดี มาตั้งอยู่ที่ชั้น 2  อาคารชวลิต เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการและมีจำนวนที่นั่งอ่าน 100 ที่นั่ง ซึ่งมีเนื้อทั้งหมด 300 ตารางเมตร และในปีการศึกษา 2551 ได้ขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มอีก  1  ชั้น  คือ  ชั้น 3  อาคารชวลิต  รวมมีเนื้อที่ในการให้บริการ 600 ตารางเมตร และมีจำนวนที่นั่งอ่านหนังสือทั้งหมด 410 ที่นั่ง นอกจากนี้ยังมีคอมพิวเตอร์บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อบริการสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและยังได้ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Lan) ไว้บริการผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพามาใช้ในสำนักวิทยบริการอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันสำนักวิทยบริการ ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารซีอาเซียน ชั้น 3 มีพื้นที่ทั้งหมด 2400 ตารางเมตร

 

ปรัชญา

  แหล่งการเรียนรู้  วิจัยสู่ชุมชน  เลิศล้ำภาษา  บริการอย่างมืออาชีพ

 

วิสัยทัศน์

       เป็นแหล่งการเรียนรู้ พัฒนางานวิจัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและบริการอย่างมืออาชีพ

 

พันธกิจ

       1. มุ่งสร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่

       2. เป็นแหล่งการเรียนรู้และบริการวิชาการ

       3. มุ่งบริการและพัฒนาความรู้ด้านภาษา

 

วัตถุประสงค์

       1. มีบทความวิจัยได้รับการเผยแพร่         

       2. มีคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันทำวิจัย โดยนำชุมชนเข้ามีมีส่วนร่วม         

       3. มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนในสังคม

       4. มีการบริการแก่ผู้ใช้ด้วยจิตสำนึกที่ดี

       5. บริการความรู้ด้านภาษาให้แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไป

       6. พัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไป

       7. กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างการบริหารชัดเจน มีความยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส เอื้อต่อการดำเนินงานที่รวดเร็ว บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร

 

บริการของสำนักวิทยบริการ

       1. บริการยืม – คืน

       2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด

       3. บริการตอบคำถาม

       4. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ

       5. บริการสมัครสมาชิกสำหรับบุคคลภายใน

       6. บริการสมัครสมาชิกสำหรับบุคคลภายนอก

       7. บริการห้องอินเทอร์เน็ต

       8. บริการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม

       9. บริการห้องศึกษาค้นคว้าวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์

       10. บริการวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

 

บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

  1. ProQuest Central

  2. Sciencedirect

  3. Evidence-Based Care Sheet

 

สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

       1. อาจารย์ ยืมได้  10  เล่ม / 3 เดือน

       2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและเจ้าหน้าที่ยืมได้  3  เล่ม / 7  วัน

       3. นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกยืมได้  5  เล่ม / 14  วัน

 

ระเบียบการใช้สำนักวิทยบริการ

       1. ผู้ใช้บริการโปรดแต่งกายสุภาพ

       2. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม เข้ามาภายในห้องสมุด

       3. ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการท่านอื่น

       4. กรุณาปิดระบบเสียงของเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

       5. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้วางไว้ที่ จุดพักหนังสือ กรณีที่เป็นหนังสือพิมพ์ ให้เก็บไว้ที่ที่แขวนหนังสือพิมพ์ ส่วนวารสารให้นำไปเก็บที่ชั้นวางวารสารตามชื่อวารสาร

       6. โปรดช่วยกันรักษาหนังสือและวัสดุต่าง ๆ ห้ามขีดเขียน ทำลาย ทรัพยากรของห้องสมุดทุกชนิด

       7. เมื่อลุกจากที่นั่งอ่านหนังสือ เก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้ง

       8. ไม่อนุญาตให้นำทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดทุกชนิดออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต

บุคลากร

  1. อาจารย์สุจิตรา แร่มี              ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
  2. อาจารย์สมศรี อ้นประดิษฐ์      รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
  3. นางสาวเสาวรส อังคนา          เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิทยบริการ
     

 

สถานที่ตั้ง

สำนักวิทยบริการ อาคาร CC Asian

16/10 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

 

เวลาเปิดทำการห้องสมุด

สำนักวิทยบริการ เปิดบริการทุกวัน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30–19.00 น.  วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00น. หยุดวันนักขัตฤกษ์

ห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์ และวันอาทิตย์

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 02-8006800-5 ต่อ 2208 แฟ็ก : 02-800-6806