คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

โครงสร้างหลักสูตร 

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:             วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

ภาษาอังกฤษ:        Bachelor of Science Program in Multimedia Technology and Animation

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย):        วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

ชื่อย่อ (ไทย):         วท.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ):    Bachelor of Science Program in Multimedia Technology and Animation

ชื่อย่อ (อังกฤษ):    B.Sc. (Multimedia Technology and Animation)