คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ผศ.พงษ์พิพัฒน์ มัลลิกะมาลย์ และคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์นำนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เข้าทัศนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ไลฟ์สไตล์ปตท. OR วันที่ 15 กันยายน 2565

− Sep 16,2022 −

           ผศ.พงษ์พิพัฒน์ มัลลิกะมาลย์ และคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์นำนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เข้าทัศนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ไลฟ์สไตล์ปตท. OR วันที่ 15 กันยายน 2565

            ท้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของท่านผู้บริหารและวัตถุประสงค์หลักสูตรที่เน้นให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ซึ่งคณาจารย์ทุกท่านของคณะได้ร่วมกันวางแผนการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ศึกษามีต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2565   

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back