คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ     Master of Education Program in Leadership in Educational Administration

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย        ชื่อเต็ม    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา)

                     ชื่อย่อ     ศษ.ม. (ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา)

ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม    Master of Education (Leadership in Educational  Administration)

                     ชื่อย่อ     M.Ed. (Leadership in Educational Administration)


รายละเอียดเพิ่มเติม

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะศึกษาศาสตร์ Contact: