คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ             Doctor of Education  Program in Educational Administration

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย            ชื่อเต็ม    ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

                          ชื่อย่อ      ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)

ภาษาอังกฤษ        ชื่อเต็ม    Doctor of Education (Educational Administration)

                         ชื่อย่อ      Ed.D. (Educational Administration)

 


Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะศึกษาศาสตร์ Contact: