ศึกษาศาสตร์

Doctor's Degree หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

Ed.D. (Educational Administration)

-------------------------------------------

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ได้กำหนดหลักการรับสมัครโดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

วันที่

 

รายการ

 

หมายเหตุ

20 มีนาคม ถึง 30 พฤษภาคม 2553

เปิดรับสมัครผู้ประสงค์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

5 มิถุนายน 2553

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

 

12 – 13 มิถุนายน 2553

สอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์

 

15 มิถุนายน 2553

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษา

 

 

27 มิถุนายน 2553

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต

เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

 

27 มิถุนายน 2553

เรียนวิชาพื้นฐาน (1/2553)

เวลา 13.30 น. – 17.30 น.

 

 

 

 

หมายเหตุ   ซื้อใบสมัครได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักอธิการบดี ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี