คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

โครงสร้างหลักสูตร



หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ภาษาอังกฤษ        Master  of Education  Program in Curriculum and Instruction

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย           ชื่อเต็ม    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

ชื่อย่อ      ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)  

 ภาษาอังกฤษ      ชื่อเต็ม    Master of Education (Curriculum and Instruction)

ชื่อย่อ      M.Ed. (Curriculum and Instruction )

 

 ดาวน์โหลดหลักสูตร

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะศึกษาศาสตร์ Contact: