คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ภาษาอังกฤษ        Master  of Education  Program in Curriculum and Instruction

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย           ชื่อเต็ม    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

ชื่อย่อ      ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)  

 ภาษาอังกฤษ      ชื่อเต็ม    Master of Education (Curriculum and Instruction)

ชื่อย่อ      M.Ed. (Curriculum and Instruction )

 

 


Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะศึกษาศาสตร์ Contact: