Nursing Science Program

News News

News

− Jan 17,2018 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5

− Dec 21,2017 −

เปิดรับสมัครนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 ***
− Dec 13,2017 −

โครงการภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี

− Dec 13,2017 −

โครงการสุขภาพดีด้วยวิถีภูมิปัญญาไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี

− Sep 22,2017 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

− Aug 15,2017 −

โครงการพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

− Jun 02,2017 −

การจัดการองค์ความรู้(KM) คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แบบสำรวจสุขภาพครอบครัว

− Jun 02,2017 −

การจัดการองค์ความรู้(KM) คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำวิจัยเชิงคุณภาพ

− May 05,2017 −

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบเข้าคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2

− Apr 25,2017 −

โครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2559

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of Nursing Science Program Contact: