คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     

ภาษาอังกฤษ             Bachelor of Science Program in Sports Science

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย            ชื่อเต็ม    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

                          ชื่อย่อ      วท.บ.  (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ภาษาอังกฤษ         ชื่อเต็ม    Bachelor of Science (Sports Science)                                            

              ชื่อย่อ      B.Sc. (Sports Science)