คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา