คณะดุริยางคศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ภาษาอังกฤษ            Bachelor  of  Education  Program in Music Education

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย              ชื่อเต็ม   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)

                           ชื่อย่อ     ศษ.บ. (ดนตรีศึกษา)

ภาษาอังกฤษ         ชื่อเต็ม    Bachelor of  Education (Music Education)                                                                                                  

                          ชื่อย่อ      B.Ed. (Music Education)