คณะดุริยางคศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

       ปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่ว่า “สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม”  หลักสูตร      ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต   คณะดุริยางคศาสตร์   จึงมุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางดนตรี   ด้วยปรัชญาประจำคณะให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยว่า  “ดนตรีสร้างคน  ประชาชนสร้างชาติ”  คือสร้างผู้ทรงคุณวุฒิทางดนตรีให้เป็นผู้นำสังคม มีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาจิตใจให้ดีงามสำนึก ในคุณค่าของสุนทรียศาสตร์

       หลักสูตรนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมุ่งสร้างผู้ที่สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ ความคิด และมีความสามารถทางดนตรี และการศึกษาวิจัยด้านวัฒนธรรมดนตรีในระดับนานาชาติ ไม่เพียงแต่เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับดนตรีเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ บุคลิกภาพ มีอุดมการณ์ สามารถนำความคิดและศาสตร์ทางสาขามานุษยดุริยางควิทยา (Ethno musicology) และ ดุริยางคศึกษา (Music Education) ไปใช้พัฒนาจิตใจของมนุษยชาติ เห็นคุณค่าแห่งความดี ความงาม เพื่อจรรโลงโลกและสังคมสืบไป


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้คือ

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นคนคิดเป็น มีความรู้ ความสามารถด้านดนตรี การวิจัยอันเนื่องด้วยดนตรีและวัฒนธรรมดนตรี มีความเข้าใจถ่องแท้ในองค์ความรู้ระดับสูง และการวิจัยในสาขาวิชาการและวิชาชีพ มีความรอบรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในขั้นสูง มีความรู้ความสามารถในระดับนานาชาติ

3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสำคัญได้อย่างสร้างสรรค์ บูรณาการการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ การวิจัย และการสร้างสรรค์ทางดนตรี สามารถสังเคราะห์ทฤษฎีและการวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยว ข้อง รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ การแปลความหมายขององค์ความรู้ใหม่ทางการวิจัยที่มีลักษณะสร้างสรรค์โดยเฉพาะ หรือการใช้ทฤษฎีและการวิจัยที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคมโลก

4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล เข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีภาวะผู้นำ ตลอดจนการบริหารจัดการ ในการทำงานและแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และมีจิตอาสา

5. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถคัดกรองข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการ หรือศึกษาค้นคว้าทางด้านดุริยางคศาสตร์ศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้วิทยวิธีทางดนตรี และศิลปะได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสื่อสารสาระทางดุริยางคศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับโอกาสและสถานะของผู้รับสาร


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. อาจารย์ดนตรีในวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2. นักวิจัยด้านมานุษยดุริยางควิทยา หรือ ดุริยางคศึกษา
  3. นักวัฒนธรรมดนตรี
  4. นักดนตรีอาชีพ
  5. นักวัฒนธรรมดนตรีประจำศูนย์วัฒนธรรมทั่วประเทศ
  6. ประกอบอาชีพอิสระ