คณะดุริยางคศาสตร์

The Faculty of Music

The Faculty of Music was operated on June 1, 2011 with the launching of Bachelor of Music program in Musicology Interdisciplinary acknowledged by the Office of Higher Education Commission on June 24, 2011. The students who completed all the degree requirements are awarded Bachelor of Music.

            The Faculty of Music upholds cognitive quality in fostering Music students with morality, perfect men and good citizens according to the University’s mission: Cultivating Man with Wisdom and Morality.

Philosophy: “Music creates man to build his nation.

Visions:

            The Faculty of Music shall be famous music institution in producing world class professionals in music with knowledge and skills, morality and ethics of high quality as those graduates from the world’s leading music conservatories aiming at creating man to be good citizen highly valuable in the world society, to maintain, promote, and develop national music sustainability.

Commitments: The Faculty of Music is bonded with the following commitments:

1. Cultivate quality graduates who are trustworthy and good;

2. Conduct research and studies to seek new knowledge and know-how, new methods and techniques in music and performing arts and related fields for national academic and social benefits and promoting national art and culture;

3. Render academic services in music and related fields to internal and external organizations to become a source of academic services to the society;

4. Conserve, promote and develop musical art and culture in Thailand and ASEAN region;

5. Create collaborative academic networks among domestic and international institutions.

 

News See all >>

− Mar 04,2017 −

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาดนตรีพี่น้องร้องเพลง โดยคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− read more −
− Jan 14,2016 −

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทุนดนตรี เรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2559

− read more −
− Nov 24,2015 −

คณะดุริยางค์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

− read more −