ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องแนวทางการเขียน SAR (Self-Assessment Report)

− Sep 08,2020 −

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ
เรื่องแนวทางการเขียน SAR (Self-Assessment Report) ซึ่งจัดโดย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2
อาคารดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์แพทย์หญิง
จุไรพร สมบุญวงค์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และให้แนวทางในการเขียน SAR
ของคณะแพทยศาสตร์

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back