ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

− May 07,2015 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศึกษาดูงาน ณ University of Toronto In Canada

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำโดย ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง ประธานมหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี นำคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต เข้าศึกษาดูงาน ณ University of Toronto In Canada และ เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น ณ  Harvard University ประเทศอเมริกา
− Apr 30,2015 −

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เปิดรับสมัครนักศึกษา 2558

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เปิดรับสมัครนักศึกษา 2558 รายละเอียดการรับสมัคร http://bkkthon.ac.th/home/th/faculty/faculty-16  
− Apr 28,2015 −

คณะดุริยางคศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

คณะดุริยางคศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2558  ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
− Apr 26,2015 −

โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 3   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  “สหวิทยางานวิจัย เพื่อพัฒนาสู่สากล”   The Third National Symposium of Bangkokthonburi University   "Symposium on Interdisciplinary Research for Development toward the International World : BTU : SIRDIW"   วันเสาร์ที่  18  กรกฎาคม  2558 ณ  อาคาร  14  มหาบัณฑิต 
− Apr 22,2015 −

ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และ หมายกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เรื่อง การแต่งกายบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร และ กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 กำหนดการการถ่ายภาพหมู่ ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558   ระเบียบการแต่งกายบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร   สำนักทะเบียนและวัดผล ปิดบริการชั่วคราว ในวันที่ 22 - 24 และ 29 – 31 พฤษภาคม 2558