ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Feb 09,2015 −

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีประจำปีของคณะ ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี "Rhapsody ครั้งที่ 4"

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีประจำปีของคณะ ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี "Rhapsody ครั้งที่ 4" พบการแสดงดนตรีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น BTU CHORUS, Brass & Percussion Ensemble,Saxophone Quartet เป็นต้น  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ BTU HALL ฟรี!! ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  สนใจสอบถามรายละเอียด โทร. 02-4315569
− Feb 09,2015 −

เรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษา ร่วมปล่อยปลาในวันพฤหัสที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น. ณ ลานลูกโลก หน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษา ร่วมปล่อยปลาในวันพฤหัสที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น. ณ ลานลูกโลก หน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
− Feb 02,2015 −

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เนื่องใน “เดือนแห่งความรักในพระพุทธศาสนา”ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 พิธีเริ่ม 8.00 น. บริเวณหน้าชาญชัยอเคเดี้ยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
− Jan 15,2015 −

ประกาศเปิดรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วันที่ 5 มกราคม – 15 มีนาคม 2558

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เชื่อว่า การพยาบาล เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วยในผู้มีภาวะสุขภาพปกติให้การดูแลและการฟื้นฟูสภาพผู้ที่เจ็บป่วย โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ บริการพยาบาลเป็นบริการที่จำเป็นต่อสังคม ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับการศึกษาอบรมในหลักสูตรที่จัดขึ้นเฉพาะสาขาวิชาชีพ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะเชิงวิชาชีพ มีทักษะการสื่อสาร มีเจตคติที่ดี โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางสุขภาพสามารถพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพ…