ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

− May 13,2024 −

มกธ.กระชับความร่วมมือชุมชน “ดอนไก่ดี” ร่วมลงนามความร่วมมือเสริมความเข้มแข็งวิชาการ-วิชาชีพ

        ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)  ได้วางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถานประกอบการ  สถาบันการศึกษา  องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  และชุมชน  โดยมุ่งเสริมสร้างการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการที่หลากหลายร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้นักศึกษา  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการการพัฒนาศักยภาพเฉพาะทางที่สูงขึ้น …
− May 15,2024 −

มกธ. ทำถึง!! กับโครงการ Distance Big Acting พัฒนาผู้สอนระบบการศึกษาทางไกล

ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย รศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมเปิดโครงการ “Distance Big Acting” ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบาย เพื่อให้คณาจารย์ ใช้เป็นหลักปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาทุกระดับชั้นอีกด้วย “โครงการนี้เป็นกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในทุกระดับให้มีความพร้อมในการพัฒนาองค์ความรู้…
− May 03,2024 −

“ศ.ดร.บังอร” มอบเสื้อกาวน์-ชุดปฏิบัติงานแก่นศ.แพทย์ มกธ.รุ่นแรก ปีการศึกษา 2567 พร้อมมุ่งพัฒนาแพทย์ที่เชี่ยวชาญ-มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์และชุดปฏิบัติงานแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาแพทย์ที่เข้ารับเสื้อกาวน์และชุดปฏิบัติงานดังกล่าว ในการนี้พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวให้พรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาแพทย์ที่เข้ารับเสื้อกาวน์และชุดปฏิบัติงานในพิธีดังกล่าวด้วย พร้อมกันนี้ รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล…