หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลด / ลิงก์ / อื่นๆ

 

คู่มือ CHE QA ONLINE SYSTEM ระดับหลักสูตร

คู่มือ CHE QA ONLINE SYSTEM ระดับคณะ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2561

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558, เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558, แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

แผนกลยุทธ์ 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

แบบฟอร์ม มคอ. 7

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557

แบบฟอร์มตัวอย่างโครงการ 58 กรณีที่นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

แบบฟอร์มตัวอย่างโครงการ 58 กรณีที่อาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านหนังสือหรือตำรา

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา

ผลการประเมินมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา 2556

ผลการประเมินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556

ผลการประเมินคณะดุริยางคศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

ผลการประเมินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีการศึกษา 2556

ผลการประเมินคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

ผลการประเมินคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

ผลการประเมินคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

ผลการประเมินคณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

ผลการประเมินคณะบริหารธุรกิจ  ปีการศึกษา 2556

ผลการประเมินคณะบัญชี ปีการศึกษา 2556

ผลการประเมินคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

ผลการประเมินคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

ผลการประเมินคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

ผลการประเมินคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

ผลการประเมินคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

 ผลการประเมินคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2556

 ผลการประเมินกลุ่มงานงบประมาณและการเงิน ปีการศึกษา 2556

ผลการประเมินกลุ่มงานบริหาร ปีการศึกษา 2556

ผลการประเมินกลุ่มงานวิจัยและการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2556

ผลการประเมินกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ปีการศึกษา 2556

ผลการประเมินกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2556