หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

เจ้าหน้าที่

 • ผศ.เสงี่ยม บุษบาบาน

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

 • ดร.ญาติมา นุชแดง

  ผู้อำนวยการสำนักแผนและประกันคุณภาพ

 • นางสาวจิราพร คำใหญ่

  เจ้าหน้าที่สำนักแผนและประกันคุณภาพ

 • นางสาววิชาดา เอ๋กระโทก

  เจ้าหน้าที่สำนักแผนและประกันคุณภาพ