หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Sep 08,2019 −

กพอ.03 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

กพอ.03 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
− Mar 26,2019 −

รายชื่อผู้ประเมิน ระดับคณะและสถาบัน

รายชื่อประธาน ระดับคณะและสถาบัน ของ สกอ. รายชื่อกรรมการผู้ประเมิน ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัย
− Mar 26,2019 −

รายชื่อผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร

รายชื่อประธาน ระดับหลักสูตร ของ สกอ รายชื่อกรรมการผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย
− Mar 14,2019 −

สัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกนด์ คอนเวชั่น

1. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 2. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การสร้างคนไทย 4.0 ธำรงความเป็นไท่ย แข่งขันได้ในเวทีโลก นำเสนอโดย : รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) 3. การประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ : การดำเนินงานระดับชาติแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา นำเสนอโดย : รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (น.ส.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย) 4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 5. ประกันคุณภาพการศึกษายุคใหม่…
− Nov 08,2018 −

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1)
− Sep 14,2018 −

คู่มือการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

1. คู่มือการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สำหรับคณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2. คู่มือการปฏิบัติงานการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎกระทรวงการขอรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 3. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 4. คู่มือการปฏิบัติงานระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 5. แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล ฉบับปรับปรุง 14 กันยายน 2561
− Sep 14,2018 −

การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
− Sep 14,2018 −

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
− Sep 14,2018 −

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2561    
− Sep 14,2018 −

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง