คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Dec 02,2021 −

กิจกรรมรัฐศาสตร์สิงห์แดงทอง

ดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 4-8 มิถุนายน ปี 2561 เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ความผูกพันกันระหว่างรุ่นพี่กับ รุ่นน้องของนักศึกษาปี 1-4 
− Oct 07,2016 −

การบริหารการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ในยุคปัจจุบัน

ปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ การจัดการองค์การที่มีระบบการบริหารราชการแบบเดิมอาจไม่เพียงพอต่อการจัดระบบการบริหารงานภาครัฐที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน   การจัดการภาครัฐสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์การปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานภาครัฐเป็นการบริหารงานที่เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน  ตามแนวคิดดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ และช่วยเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน…
− Oct 07,2016 −

การบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนตามหลักธรรมาภิบาล จากสถานการณ์ทางการในปัจจุบันที่ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องมีธรรมาภิบาลในการทำงานเพื่อทำให้หน่วยงาน    การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ…
− Oct 07,2016 −

โครงการการลดความขัดแย้งทางการเมืองการปกครอง โดย ดร.วิโชติ ภิญโญ

ปัจจุบันความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เมื่อใดที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันและมีการปฏิสัมพันธ์ที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการทำงานเป็นกลุ่มสมาชิกที่มีความแตกต่างกัน การบริหารความขัดแย้งเป็นวิธีที่สามารถทำให้เกิดผลไปในเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์และส่งผลทำให้เกิดความถูกต้องดีงาม  และจากสถานการณ์การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นก็ทำให้เกิดความขัดแย้งระดับชุมชนเกิดขึ้นได้  ดังนั้นการขับเคลื่อนพลังของคนชนบทเพื่อต่อสู้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยมีแกนนำในการประท้วงเป็นคนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีการแบ่งสีประท้วงที่ผ่านมา…
− Oct 07,2016 −

โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ วิทยากร พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (องคมนตรี)

จากสถานการณ์5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลกระทบต่อความรุนแรงและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาของเด็กเยาวชน ความไม่เข้าใจในเชิงวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ โดยการนำพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานมาน้อมนำ คือ  “การเข้าใจ เข้าถึง และการพัฒนา” มาเป็นหลักปฏิบัติในพื้นที่และการพัฒนาชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนมุสลิมใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการนำเยาวชนมุสลิมใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาทำกิจกรรมสานใจไทยสู่ใจใต้เพื่อเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่ …
− Sep 26,2014 −

โครงการสมนาผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอย่างมืออาชีพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดทำโครงการสมนา "ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอย่างมืออาชีพ" ในวันที่ 18-19 กันยายน 2557 ณ วังไทรรีสอร์ท อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
− Sep 26,2014 −

โครงการการมีส่วนร่วมการวางแผนประชาธิปไตย ตลาดน้ำศาลายาตลาดน้ำ100ปี

− Aug 28,2014 −

การกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และสำนึกความเป็นไทย